.פרטיות

1.5 .הפרטים שמסר המשתמש בעת ההזמנה יישמרו במאגר המידע המאובטח של החנות. 

ידוע למשתמש, כי לא קיימת חובה בדין למסירת הפרטים ומסירת הפרטים נעשית

מרצונו החופשי ובהסכמתו המלאה. הנהלת האתר מתחייבת שלא להעביר את פרטיו

האישיים של המשתמש לגורמים אחרים למעט לצורך קיום התחייבויותיו של האתר

כלפיו. על אף האמור לעיל, ידוע למשתמש והוא מסכים לכך כי האתר יהיה רשאי 

להעביר את הפרטים שמסר המשתמש לצדדים שלישיים לצורך מידע סטטיסטי.

2.5 .מבלי לגרוע מהאמור לעיל, האתר לא יעביר לצדדים שלישיים פרטים אודות 

המשתמש ו/או את המידע שנאסף אודותיו, בלא הסכמת המשתמש, אלא במקרים המפורטים 

להלן: (א) אם תידרש לעשות כן על פי צו שיפוטי או לפי דין; (ב) אם תקבל התראה לנקיטה 

בהליכים משפטיים נגדו בגין פעולות שבוצעו על ידי המשתמש וכן בכל מחלוקת, טענה, תביעה, 

דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בין המשתמש לבין האתר; (ג) אם האתר יארגן את 

פעילותיו במסגרת תאגיד אחר-

תהיה החברה רשאית להעביר לתאגיד האחר את המידע, ובלבד שהתאגיד האחר

יקבל על עצמו את הוראות סעיף זה; (ד) אם תועלה טענה או יתעורר חשד אצל האתר

כי ביצעת מעשה ו/או מחדל הפוגעים ו/או העלולים לפגוע בה ו/או בצדדים שלישיים

כלשהם; המשתמש מצהיר ומאשר כי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה

כלפי האתר ו/או מטעמה בקשר למסירת הפרטים כאמור בנסיבות כאמור.

3.5 .ידוע למשתמש כי האתר נוקט באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל

האפשר, על סודיות הפרטים שמסר המשתמש , וכל העברה של פרטי חשבון בנק

מהאתר נעשית באופן מוצפן לפי תקן. יחד עם זאת, האתר לא יהיה אחראי לכל נזק

מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם למשתמש ו/או למי מטעמו אם הפרטים שמסר 

המשתמש יאבדו ו/או אם יעשה בהם שימוש לא מורשה על ידי אדם כלשהו במקרים

שאינם בשליטתה ו/או הנובעים מכוח עליון.