תקנון רכישה באתר Shmupis  

1.1 . רק משתמש שהוא תושב מדינת ישראל שמלאו לו 18 שנים ומעלה ביום ביצוע ההזמנה

        יהיה רשאי לבצע הזמנה בחנות.

1.2 .הקנייה באמצעות האתר תהיה כפופה לתנאים המפורטים בתקנון זה. משתמש המבצע 

הזמנה באתר מצהיר כי קרא והבין את התקנון וכי לא תהיה לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או  

 דרישה ו/או תביעה כנגד בעלי האתר ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמם מלבד טענות הנוגעות בהפרת 

ההתחייבות באתר הקבועות בתקנון זה, ככל שתהיינה.

1.2.3 .מכירת מוצר כלשהו שהוזמן על משתמש באינטרנט תותנה בתנאים שלהלן במצטבר:

1.2.4 .המוצר קיים במלאי;

1.2.5 .בבעלות המשתמש חשבון בנק להעברה בנקאית/ביט/פייבוקס

יובהר כי המכירה אף עשויה להיות מותנית בקבלת פרטים ומסמכים נוספים מצד 

המשתמש, הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי של הנהלת האתר. למען הסר ספק יובהר כי 

הנהלת האתר תהיה רשאית להוסיף או לגרוע מהתנאים שלעיל מעת לעת, על פי שיקול 

דעתה הבלעדי.

2 .לא התקבל אישור לביצוע העסקה, ו/או שהמוצרים שהוזמנו אינם

קיימים במלאי – תהיה הנהלת האתר רשאית שלא לספק את המוצרים שהוזמנו

ולמשתמש לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפיה.

2.1 .החליטה הנהלת האתר שלא לספק את המוצרים כאמור בסעיף 4.2 לעיל תשלח

למשתמש הודעה מתאימה בדואר אלקטרוני לכתובת שהזין המשתמש באתר טרם 

הזמנת המוצרים וכספו יוחזר לו חזרה.

3 .הזמנת מוצרים באמצעות שרת מאובטח

3.1 .תנאי להזמנת מוצרים באתר הינו מילוי מלא ומדויק של הפרטים הבאים בתהליך

ההזמנה: פרטי המשתמש (כולל שם מלא, מספר ת.ז., כתובת ומספרי טלפון),

יובהר ויודגש כי מילוי פרטים כוזבים הנה עבירה פלילית והעושה כן, צפוי לעונשים 

הקבועים לכך בחוק.

3.2 .לאחר ביצוע ההזמנה, תשלח למשתמש בדואר אלקטרוני, הודעה על קליטת ההזמנה, 

הכולל את כל פרטיה. אישור זה אינו מהווה אישור לביצוע ההזמנה.

רק לאחר שהנהלת האתר תוודא כי בוצע תשלום, שהמוצרים שהזמין 

המשתמש קיימים במלאי ושיש בידיה את מלוא המידע הנדרש מבחינתה לבצע את

העסקה, יישלח מייל שניתן להגיע לאסוף את המוצרים או לחילופין ינתנו במועד ובמקום שיקבע 

מראש.

4 .הזמנות שגויות

באחריות המשתמש בלבד לוודא כי הפרטים שהזין באתר הינם פרטים מלאים ומדייקים. הנהלת

האתר אינה אחראית לאימות פרטי המשתמש ו/או לנכונותם . המשתמש מתבקש להקפיד

למלא את הפרטים באופן מלא, מדויק ועדכני.

5 .פרטיות

5.1 .הפרטים שמסר המשתמש בעת ההזמנה יישמרו במאגר המידע המאובטח של החנות. 

ידוע למשתמש, כי לא קיימת חובה בדין למסירת הפרטים ומסירת הפרטים נעשית

מרצונו החופשי ובהסכמתו המלאה. הנהלת האתר מתחייבת שלא להעביר את פרטיו

האישיים של המשתמש לגורמים אחרים למעט לצורך קיום התחייבויותיו של האתר

כלפיו. על אף האמור לעיל, ידוע למשתמש והוא מסכים לכך כי האתר יהיה רשאי 

להעביר את הפרטים שמסר המשתמש לצדדים שלישיים לצורך מידע סטטיסטי.

5.2 .מבלי לגרוע מהאמור לעיל, האתר לא יעביר לצדדים שלישיים פרטים אודות 

המשתמש ו/או את המידע שנאסף אודותיו, בלא הסכמת המשתמש, אלא במקרים המפורטים 

להלן: (א) אם תידרש לעשות כן על פי צו שיפוטי או לפי דין; (ב) אם תקבל התראה לנקיטה 

בהליכים משפטיים נגדו בגין פעולות שבוצעו על ידי המשתמש וכן בכל מחלוקת, טענה, תביעה, 

דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בין המשתמש לבין האתר; (ג) אם האתר יארגן את 

פעילותיו במסגרת תאגיד אחר-

תהיה החברה רשאית להעביר לתאגיד האחר את המידע, ובלבד שהתאגיד האחר

יקבל על עצמו את הוראות סעיף זה; (ד) אם תועלה טענה או יתעורר חשד אצל האתר

כי ביצעת מעשה ו/או מחדל הפוגעים ו/או העלולים לפגוע בה ו/או בצדדים שלישיים

כלשהם; המשתמש מצהיר ומאשר כי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה

כלפי האתר ו/או מטעמה בקשר למסירת הפרטים כאמור בנסיבות כאמור.

5.3 .ידוע למשתמש כי האתר נוקט באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל

האפשר, על סודיות הפרטים שמסר המשתמש , וכל העברה של פרטי חשבון בנק

מהאתר נעשית באופן מוצפן לפי תקן. יחד עם זאת, האתר לא יהיה אחראי לכל נזק

מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם למשתמש ו/או למי מטעמו אם הפרטים שמסר 

המשתמש יאבדו ו/או אם יעשה בהם שימוש לא מורשה על ידי אדם כלשהו במקרים

שאינם בשליטתה ו/או הנובעים מכוח עליון.

 .אספקת המוצרים

6.1.אספקת המוצרים תתבצע בהתאם לצורה שתקבע מראש במהלך ביצוע ההזמנה. 

6.2 .זמן אספקת המוצרים יהיה לאחר הגעת המשלוח לארץ לקראת סוף שנת 2023. תאריך משוער סוף נובמבר תחילת דצמבר.

6.3 .הנהלת האתר לא תהיה אחראית לעיכובים באספקת המוצרים כתוצאה מאירועים

שאינם בשליטתה כגון: תקלות במערכת המחשוב או במערכות הטלפונים שיפגעו בהשלמת 

תהליך הרכישה או תקלות בשירות הדואר האלקטרוני. 

6.4 .ידוע למשתמש כי לא יסופקו מוצרים באזורים המוגבלים לגישה מבחינה ביטחונית . 

6.5 .לא תהיה הובלה חריגה ו/או משלוח מחוץ לישראל. 

6.6 .ככל שצוין באתר כי מסירת המוצרים ינתנו לרוכש או אדם מבוגר אחר ויהיו מחויבים 

להימצא במועד אספקת המוצרים, במען שנקבע לקבלתם, 

להציג את מסמכים המאמתים את הפרטים שנמסרו על ידי המשתמש באתר ולאשר

בכתב את קבלת המוצרים

7 .מחירים

7.1 .המחירים המוצגים באתר אינם כוללים מע"מ והם המחירים הסופיים לצרכן (עוסק זעיר)

7.2 .הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות לעדכן את מחירי המוצרים באתר מעת לעת. 

יובהר כי המחיר התקף ביחס להזמנה שבוצעה הוא המחיר שהתפרסם בעת השלמת

תהליך ההזמנה.

7.3 .המשתמש מצהיר ומאשר כי ידוע לו שלמרות שהנהלת האתר מקפידה לבדוק את

המחירים המופיעים בו, לעתים עלולה ליפול טעות שבעקבותיה יוצג באתר מחיר

שגוי. במקרה שהתגלתה טעות כאמור הנהלת האתר תפנה למשתמש לאחר ביצוע

ההזמנה, ותודיע לו בדבר הטעות ותעדכן אותו מהו המחיר הנכון של המוצר ותאפשר

לו לרכוש את המוצר במחיר הנכון. לא אישר המשתמש את הרכישה בתוך

שלושה ימים מיום הודעת האתר או במידה והמשתמש סירב לרכוש את המוצר במחירו

הנכון, לא תבוצע העסקה, ובמקרה זה לא תהיינה למשתמש טענות ו/או דרישות ו/או 

תביעות כלשהן כלפי האתר בעניין זה.

7.4 .ידוע למשתמש והוא מסכים לכך כי האתר יהיה רשאי להציע את המוצרים הנמכרים 

בו, בחנויות אחרות, ו/או ערוצי מכירה שונים, במחירים שונים, תנאי תשלום אחרים, 

מבצעים והטבות שונים לכל ערוץ מכירה, הכל על פי שיקול דעתו הבלעדי, ולמשתמש

לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי החברה בעניין זה.

תנאי תשלום

8.1 .הנהלת האתר תגבה את התמורה בגין המוצרים שהוזמנו באמצעות העברה בנקאית/ביט/פייבוקס 

במועד ההזמנה. 

8.2 .החיוב יופיע תחת השם: 

Shmupi או שמופי או בשם אחר ע”פ החלטת האתר.

8.3 זמני אספקה משוערים ללקוח עד סוף שנת 2023 לאחר תיאום ישיר בואץ אפ / טלפונית / מסנג'ר

9 .ביטול עסקה והחזרת מוצרים שאינם פגומים

9.1 .המשתמש יהיה רשאי להחזיר מוצר שנרכש בחנות בתוך 14 ימים מיום קבלתו, 

ובלבד שהמוצר לא נפתח מאריזתו המקורית ולא בוצע בו כל שימוש. 

9.2 .לא תתאפשר החזרת מוצר שיוצרו במיוחד עבור המשתמש על פי מידות ודרישות

מיוחדות.

9.3 .החזרת המוצר תעשה במועד ומקום שיקבע מראש.

המוצר/מוצרים, תאריך הרכישה, מספר ההזמנה וסיבת ההחזרה וכן החשבונית על 

ביצוע העסקה. המייל יאושר במייל חוזר ובו מספר החזרה עבור המשתמש.

9.4 .לאחר החזרת המוצרים יזוכה המשתמש במחיר ששילם עבורם. 

10 .מוצרים פגומים ואחריות

10.1 .מוצרים פגומים שנרכשו באתר יוחלפו על ידי בעליו במוצרים דומים לאחר שנציג מטעם

החברה בדק את המוצר וראה כי מקור הפגם אינו כתוצאה ממעשה או מחדל של

המשתמש. בהיעדר מוצר זהה, יזוכה חשבונו של המשתמש בסכום הרכישה. להסרת

ספק, מובהר כי הסעד היחיד לו יהיה זכאי המשתמש בגין מוצר פגום הינו החלפת 

המוצר או זיכוי בסכום הרכישה, כפי שמפורט לעיל.

11 .אחריות

11.1 .האתר ו/או מנהליו לא יישאו באחריות כלשהי לכל נזק, ישיר או עקיף, שייגרם

למשתמש בשל איחור באספקה ו/או כתוצאה מכך שהמוצרים שסופקו היו פגומים. 

11.2 .המשתמש מאשר כי ניתנה לו האפשרות לבדוק את המוצר בעת מסירתו במועד ומקום 

שנקבע מראש

 המשתמש מצהיר ומאשר כי לא תהיה לו כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי האתר ו/או מנהליה. 

11.3 .הנהלת האתר אינה מתחייבת כי שימוש בו לא יופרע ו/או כי הגלישה

תהיה חסינה מפני גישה בלתי-מורשית למחשב ו/או שלא ייגרמו למשתמש

נזקים, קלקולים, תקלות – לרבות תקלות בחומרה, בתוכנה או בקווי התקשורת.

12.1 .תמונות המוצרים באתר נועדו להמחשה בלבד וייתכנו הבדלים בין התמונות המוצגות

באתר, חלקן או כולן, לבין המוצרים הנמכרים בפועל. 

12.2 .אין כפל מבצעים והטבות.

12.3 .אייקונים (icons ) כל מידע ו/או תצוגה המופיעים באתר ,לרבות גרפיקה, עיצוב, הצגה

מילולית, סימני מסחר, סימני לוגו (logo ) וכן עריכתם והצגתם של אלה, הינם בבעלות

בלעדית של האתר ו/או מי מטעמה. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ או לפרסם את התכנים

המופיעים באתר ו/או או להשתמש בהם בכל דרך אחרת, אלא אם כן הנהלת האתר

נתנה את הסכמתה לכך מראש ובכתב.

12.4 .מובהר כי אין בהצגת מוצרים ו/או שירותים המוצגים באתר זה משום הבעת דעה לגבי

אופיים או טיבם.

12.5 הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות.

12.6 .תקנון זה ניתן לשינוי בכל עת ע”י הנהלת האתר על פי שיקול דעתה הבלעדי.

כתובת החנות לצורכי תקנון זה וכל צורך אחר הינה : שמופי,משכית 22,הרצליה

14. החזרות

המשתמש יהיה רשאי להחזיר מוצר שנרכש בחנות בתוך 14 ימים מיום קבלתו,

ובלבד שהמוצר לא נפתח מאריזתו המקורית ולא בוצע בו כל שימוש.

החזרת המוצר תעשה ברחוב משכית 22,הרצליה לאחר תיאום מול שמופי

המוצר/מוצרים, תאריך הרכישה, מספר ההזמנה וסיבת ההחזרה וכן החשבונית על

ביצוע העסקה. המייל יאושר במייל חוזר ובו מספר החזרה עבור המשתמש.

לאחר החזרת המוצרים יזוכה המשתמש במחיר ששילם עבורם, בניכוי דמי טיפול

ומשלוח באם חויב בדמי משלוח, ודמי ביטול בשיעור של 5% מהסכום הכולל של המוצרים המוחזרים, עד

לתקרה של 100 ש”ח

 15. בעת פתיחת הבקבוק, יש להמנע מהכוונה של הפקק אל הגוף, הראש או אל אדם אחר. המשקה בתוך הבקבוק נמצא תחת לחץ, ויכול לגרום לסכנה. לאחר הסרת כיסוי 

המתכת/הכלוב מהפקק, יש לפתוח את הפקק באופן מידי, תוך כדי השמת דגש שהוא לא מכוון לכל גוף אחר, לראש או לעיניים.

16.האתר מונגש חלקית לבעלי מוגבלויות באמצעות פלאגין של האתר המארח Site123.com אך פטור מחובת ההנגשה בחוק עקב היותו מוגדר "עוסק פטור" עם מחזור הנמוך מ-  107,692 שקלים בשנה.(הגדרת עוסק פטור לשנת 2023)

17.אחסון המוצרים : יש לאחסן את הבירות בטמפ' שאינה עולה על 20 מעלות לצורך שמירת חיי המוצר. אין באחריות החנות לכל נזק אשר יגרם באם הבקבוקים לא אוחסנו כראוי לפי סעיף זה.